Preskočiť na obsah

Zástupca starostu

Erich Gregor

zástupca starostu obce

Zástupca starostu obce Kovarce je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Kovarce, ktorý po poverení starostom obce zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení.

Plní v prípade zaniknutia mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia úlohy starostu v plnom rozsahu.

Podľa zákona č.5/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a  po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa úloh určených v písomnom poverení určuje starosta obce Kovarce  zástupcovi starostu p. Erichovi Gregorovi od 25.11.2022 odmenu za výkon funkcie zástupca starostu vo výške 60,00 Eur mesačne.