Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Andrej Čopík

Kontakt

Obec Kovarce Kovarce 461 956 15 Kovarce

IČO: 00310573
DIČ: 2021315417

038/5316125
info@obeckovarce.sk
Facebook stránka


info@obeckovarce.sk

podatelna@obeckovarce.sk

starosta@obeckovarce.sk

Otváracie hodiny

Pon  08:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Ut  nestránkový deň
Str  08:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štv  08:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Pia  08:00 – 11:30

E-mail: 
info@obeckovarce.sk
starosta@obeckovarce.sk
zodpovednaosoba@obeckovarce.sk
sismicova@obeckovarce.sk
mikulova@obeckovarce.sk
podatelna@obeckovarce.sk

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 
IBAN: SK96 5600 0000 0008 0010 8001

OBECNÝ ÚRAD

(§ 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 

2. Obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,
 

3. Obecný úrad zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
 

4. Obecný úrad vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce.
 

5. Obecný úrad vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
6. Prácu obecného úradu riadi starosta.
 

7. V obciach s väčším počtom zamestnancom môže byť zriadení funkcia prednostu obecného úradu.
 

8. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.