Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miloš Buraj

Poslanec

Miroslav Bucha

Poslanec

Pavol Bobula

Poslanec

PhDr. Gabriela Buchová

Poslanec

Martin Borovka

Poslanec

Daniel Bobula

Poslanec

Erich Gregor

Poslanec

Na základe Čl. II. Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a ďalších fyzických osôb

(schválené Obecným zastupiteľstvom v Kovarciach  dňa 27. septembra 2012)

Odmeňovanie poslancov 

1. Za účasť na zasadnutí OZ  patrí poslancovi odmena vo výške 17,00 Eur za   zasadnutie.
2. V prípade, že účasť poslanca na zasadnutí OZ je kratšia ako polovica času trvania   rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
3. Za účasť na mimoriadnom zasadnutí OZ, ktorého dĺžka rokovania nepresiahne 1 hodinu patrí poslancovi odmena vo výške 8,50 Eur. Ak dĺžka rokovania presiahne 1 hodinu vypočíta sa odmena poslancovi  za účasť na zasadnutí OZ podľa bodu 1.
4. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
5. Podkladom pre priznanie odmeny poslancovi je podpísaná prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
6. Poslancovi OZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. príprava materiálov na rokovanie OZ, príprava VZN, vnútorných noriem obce, ako aj s prihliadnutím na jeho aktivity pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov môže byť jedenkrát v roku  poskytnutá mimoriadna odmena. O ich poskytnutí a výške rozhoduje OZ na návrh starostu obce.
7. Odmena podľa ods. 1 až  3 sa vypláca štvrťročne, v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.


Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Poslancovi – zástupcovi starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania   patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu pravidelná mesačná odmena vo výške 60,00 Eur.
2. Poslancovi – zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie,  zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu (napr. pri prípravách materiálov na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, príprave VZN, vnútorných noriem obce) môže byť  poskytnutá aj mimoriadna odmena jedenkrát v roku na návrh starostu  obce  po  schválení obecným zastupiteľstva.
3. Mesačná odmena podľa ods. 1 sa  vypláca poslancovi – zástupcovi starostu  mesačne,  vo výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.
4. Poslancovi – zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu  [ak zanikol mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods.  1 písm. c) až i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení] patrí plat v zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
 

Odmeňovanie predsedov a členov komisií

1. Predsedovi komisie patrí za každé zasadnutie komisie, výsledkom ktorého je iniciatívny návrh, poradné stanovisko alebo splnenie konkrétnej úlohy odmena vo výške 10,00 Eur.
2. Členovi komisie patrí za každé zasadnutie komisie, výsledkom ktorého je iniciatívny návrh, poradné stanovisko alebo splnenie konkrétnej úlohy odmena vo výške  7,00 Eur za zasadnutie.
3. Podkladom pre priznanie odmeny predsedovi a členom komisií je zápisnica zo zasadnutia, na ktorom bol výstup práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo zasadnutia komisie.
4. Predsedovi  a členom komisie za neúčasť na zasadnutí komisie odmena nepatrí.
5. Ak sa člen komisie do činnosti komisie nezapája, odmena mu nepatrí.
6. Odmena podľa ods. 1 a ods. 2 sa vypláca predsedovi a členom komisie   štvrťročne, v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.


Odmeňovanie zapisovateľky  zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Zapisovateľke, ktorá spisuje zápisnicu zo zasadnutia OZ   (ďalej len „zapisovateľka“) patrí odmena vo výške 13,28 Eur za zasadnutie.
2. Podkladom pre priznanie odmeny je zapisovateľkou  vyhotovená zápisnica zo zasadnutia OZ a  prezenčná listina zo zasadnutia OZ podpísaná zapisovateľkou.
3. Odmena podľa ods. 1 sa vypláca zapisovateľke štvrťročne,  v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.

Ucast_poslancov_rok_2021

Ucast_poslancov_rok_2020

Ucast_poslancov_rok_2018 – 2019

Účasť poslancov v roku 2018

Účasť poslancov OZ – rok 2017

Účasť poslancov OZ – rok 2016

Ucast_poslancov_rok_2015

Ucast_poslancov_rok_2014

Ucast_poslancov_rok_2013

Ucast_poslancov_rok_2012

Ucast_poslancov_rok_2011