Komisie OZ

KOMISIE
(§ 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

§ 15 – Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

1. Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda:

Ing. Marián Mikula

Členovia komisie:

p. Miloš Buraj

p. Marek Jagelka

2. Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku

Predseda:

PhDr. Gabriela Švecová

Členovia komisie:

Ing. Marián Mikula

p. Miloš Buraj

3. Komisia sociálna

Predseda:

Mgr. Oľga Omastová

Členovia komisie:

PhDr. Gabriela Švecová

Mgr. Helena Paučírová

4. Komisia športu a kultúry

Predseda:

Ing. Martin Vinkler

Členovia komisie:

p. Miloš Buraj

p. Jozef Kapusta

Bc. Zdenka Bujnová

p. Peter Križan

p. Vladimír Križan

p. Danka Rybanová

5. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:

PhDr. Gabriela Švecová

Členovia komisie:

p. Marek Jagelka

Ing. Martin Vinkler

Zverejnené 20. februára 2021.
Upravené 11. júna 2021.