Preskočiť na obsah

Komisie OZ

KOMISIE
(§ 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

§ 15 – Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

1. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:

PhDr. Gabriela Buchová

Členovia komisie:

p. Martin Borovka

p. Pavol Bobula

2. Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda:

p. Daniel Bobula

Členovia komisie:

p. Pavol Bobula

p. Martin Borovka

p. Erich Gregor

3. Komisia športu a kultúry

Predseda:

p. Miloš Buraj

Členovia komisie:

p. Daniel Bobula

p. Pavol Bobula

p. Martin Borovka

p. Miroslav Bucha

PhDr. Gabriela Buchová

p. Erich Gregor