Dodatok č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2022 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
26. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2022 − 9. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok 1/2022 k VZN č.1/2022

Prílohy