Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia v Kovarciach zverejňuje výsledky komunálnych volieb 2014 – voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu Obce KOVARCE:

– počet osôb zapísaných v zozname voličov: …………………………. 1220

– počet voličov, ktorým boli vydané obálky: ……………………………..   801

– počet odovzdaných obálok: ………………………………………………..    801

– počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: …………………………………………………………………….   776

– počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: ………………………………………………………………………………………….  794

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Ing. Andrej Čopík………………… 284

Mgr. Helena Paučírová ………… 259

Jaroslav Bujna …………………….. 184

Peter Miklovič ………………………    67

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Mgr. Marta Franková ……………………. 467

2. Marián Čitársky …………………………… 435

3. Miloš Buraj …………………………………. 393

4. Ing. Andrej Čopík ………………………… 391

5. Jozef Kapusta …………………………….. 343

6. Miroslav Grác ……………………………… 323

7. Rudolf Kyčerka ……………………………  270

8. Peter Sivák ………………………………. .. 255

9. Mgr. Oľga Omastová ………………….. . 249

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Marta Zelísková ………………………….. 244

2. Mgr. Gabriela Švecová ………………… 234

3. Ing. Roman Ďurík ……………………….. 191

4. Mgr. Zuzana Erdélyiová ………………. 176

5. Mária Kováčiková ……………………….. 165

6. Ing. Marián Mikula ………………………. 145

7. Ing. Jaroslav Švajlen …………………… 140

8. Ing. Martin Vinkler ………………………. 125

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 7.júla 2014 boli vyhlásené voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí na deň:
15. novembra 2014 (sobota) od 7.00 hod. do 20.00 hod.
V zmysle Harmonogramu organizačnotechnického zabezpečenia volieb Obce Kovarce pre voľby do orgánov samosprávy obcí OBEC KOVARCE zverejňuje počet obyvateľov Obce Kovarce:
1623 obyvateľov.
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014: Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.p. uznesením zo dňa 12.augusta 2014 č.367/VIII/2014, písm.C, bod 1 a 2 určilo pre voľby do obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 15.novembra 2014, jeden volebný obvod a počet poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018 v počte 9 poslancov.

O Z N A M pre politické strany a nezávislých kandidátov: 

• doručenie Kandidátnych listín pre voľby starostu obce
• doručenie Kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
• doručenie Oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie v Kovarciach splnomocnenci a nezávislí kandidáti doručia zapisovateľke miestnej volebnej komisie do 21.septembra 2014 (nedeľa) do 23.59 hod.: Renáte Šišmičovej, Kovarce 351, tel.č. 0907 524489, 0911 267937