Prednosta obecného úradu

 PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU

§ 16 zák.č.369/1990Zb. O obecnom zriadení v z.n.p.

                                                                        Obecný úrad

 (4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje

 organizačný poriadok obecného úradu.   

Prednosta obecného úradu Kovarce

1. Prednostu obecného úradu vymenúva a odvoláva starosta.

2. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

3. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady

s hlasom poradným. Spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Prednosta vedie obecný úrad a organizuje jeho prácu, najmä:

–  navrhuje organizačnú štruktúru obecného úradu

–  riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť obecného úradu

–  spolupracuje na zostavení rozpočtu obce,sleduje jeho plnenie a čerpanie

–  kontroluje využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť a chod obecného úradu

–  organizuje a zabezpečuje prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva

–  zabezpečuje výkon rozhodnutí starostu a plnenie uznesení obecného zastupiteľstva

–  zabezpečuje prípravu a aktualizáciu VZN, vnútroorganizačných smerníc a iných právnych noriem       obce

–  sleduje právne normy týkajúce sa riadnej činnosti obecného úradu, oboznamuje s nimi jeho zamestnancov a zostavuje ich pracovné náplne

–  zabezpečuje vytváranie podmienok na ochranu utajovaných skutočností, ochranu pred požiarmi,

   bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a plnenie úloh na úseku civilnej obrany

–  zodpovedá za dodržiavanie podmienok na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

–  spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, orgánmi štátnej správy ako aj inými orgánmi a inštitúciami

–  rieši sťažnosti občanov na činnosť a zamestnancov obecného úradu, ktorí sú mu priamo podriadení

–  zabezpečuje  materiálno – technické vybavenie obecného úradu, prevádzku výpočtovej techniky,

   informačného systému  a jeho údržbu

–  zabezpečuje procesy verejného obstarávania, vrátane súťažných podkladov v zmysle zákona

   o verejnom obstarávaní

–  spolupracuje na príprave projektovej dokumentácie na čerpanie finančných prostriedkov

   zo štrukturálnych fondov EÚ a iných fondov a dotácií, zabezpečuje celkový manažment projektov

–  zabezpečuje, organizuje a vykonáva  v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase

   nebezpečenstva povodne, prípadne iných životných pohrôm a havárií

–  plní aj ďalšie úlohy ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade s jestvujúcou platnou právnou úpravou

  1. Prednosta obecného úradu je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach ktoré sa dozvedelpri vykonávaní práce vo verejnom záujme a o ktorých v záujme zamestnávateľa nie je možné podaťinformáciu iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru

Zverejnené 19. februára 2021.
Upravené 3. marca 2022.