REFERENDUM 2015

Okrsková komisia pre referendum zverejňuje výsledky hlasovania v okrsku č. 1 za obec Kovarce dňa 7. februára 2015:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie…. 1207

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky ……………………… 214

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov ………………………………………….. 213

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov ……………………………………………1

Účasť občanov na hlasovaní v referende v % …………………………………………. 17,73%

Na otázku č.1 

„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

odpovedalo:  počet hlasov ÁNO …… 209, počet hlasov NIE …… 3

****************************************************

Na otázku č. 2

„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

odpovedalo: počet hlasov ÁNO …… 200, počet hlasov NIE ……. 8

****************************************************

Na otázku č. 3

„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“.

odpovedalo: počet hlasov ÁNO ……186, počet hlasov NIE ……. 20

Členovia okrskovej komisie pre referendum, ktorí boli delegovaní politickou stranou a petičným výborom do okrskovej komisie pre referendum v Kovarciach (§ 14 odst.1):

p.Janka Hodálová – SMER – sociálna demokracia

sl.Mária Šišmičová – petičný výbor Aliancia za rodinu

p.Renáta Šišmičová – MOST-HÍD

p.Erika Jančovičová – KDH

Keďže okrsková komisia pre referendum musí mať najmenej 5 členov (§14 odst.3), starosta obce vymenoval zostávajúcich členov:

p.Mária Kováčiková – pracovníčka obce

V zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania  referenda § 14 odst.2 členovia okrskovej komisie určili žrebom zo všetkých prítomných členov svojho predsedu a podpredsedu:

Predseda okrskovej komisie:   p.Janka Hodálová,

podpredseda okrskovej komisie:  p.Mária Kováčiková.

R O Z H O D N U T I E

prezidenta Slovenskej republiky

z  27. novembra 2014

o vyhlásení referenda

Čl. I

Podľa č. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z.z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014

v y h l a s u j e m    r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

„1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“.

Čl. II

Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.

Čl. III

Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 15. decembra 2014.

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 7. januára 2015.

Prvé zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, obvodných komisií pre referendum a okrskových komisií pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015.

Andrej Kiska v.r.

V zmysle zákona č.564/1992 Zb.

o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov 

V zmysle zákona č.564/1992 Zb. 

§ 7 odst.1 a odst.2

bol určený v obci KOVARCE

 volebný  okrsok 

 a

určená miestnosť na hlasovanie:

 spoločenská sála Kultúrneho domu Kovarce.