Všeobecne záväzne nariadenie obce Kovarce č.4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zverejnené
6. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 15. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy