Preskočiť na obsah

ZOZNAM DLŽNÍKOV

Upravené
19. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2021

Obec zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa Zákona č. 563/2009 Z.z.

Informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní, je utajovanou skutočnosťou resp. daňovým tajomstvom. Obec preto nemôže vyhovieť individuálnym žiadateľom a zaslať im informácie o daňových subjektoch, lebo zákon takúto formu „zverejnenia“ neumožňuje.

Paradoxne, ak ale obec využije svoju zákonnú možnosť a zverejní na svojej web stránke zoznam daňových dlžníkov podľa §52 Zverejňovanie zoznamov, Zákona č. 563/2009 Z. z., daňové tajomstvo neporuší (samozrejme musia byť dodržané aj ďalšie ustanovenia zákona o zverejňovaní zoznamov).

Vzhľadom na vyššie uvedené a nakoľko obec považuje zverejnenie dlžníkov za jeden z možných a zákonných nástrojov na riešenie daňových pohľadávok, zverejňujeme zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2020, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 Eur a u právnickej osoby 1 600 Eur.

Ak ste v zozname našli informáciu, ktorú považujete za nesprávnu, prosím kontaktujte za účelom upresnenia alebo vysvetlenia Obec Kovarce na email : info@obeckovarce.sk, alebo na tel. č.038/5316125

Výňatok z ustanovení Zákona č. 563/2009 Z. z.

§ 52

Zverejňovanie zoznamov

(2) Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam

a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,

b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,

c) daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.

(3) V zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa uvedie

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,

b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,

c) suma

1. daňových nedoplatkov,

2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo

3. povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a 157.

(4) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje, a zoznamy podľa odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku bežného roka. Zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.