VZN obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
25. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júna 2021 − 9. júla 2021