VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škole a na dieťa školského zariadenia

Zverejnené
25. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júna 2021 − 9. júla 2021