NÁVRH – Všeobecne záväzne nariadenie Obce Kovarce č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Kovarce č.3/2021

Zverejnené
6. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 22. júla 2021