Preskočiť na obsah

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Zverejnené 11.11.2020.

obce Kovarce

Obec Kovarce konajúca starostom obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako správca dane podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov eviduje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2019 presiahla u fyzickej osoby (FO) 160 eur a u právnickej osoby (PO) 1600 eur, je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu dane oprávňuje § 52 ods. 2 daňového poriadku.

Tento oznam bude pravidelne uverejňovaný na webovom sídle, na úradnej tabuli a v Kovarskom mesačníku do konca kalendárneho roka 2020.

Podľa ustanovenia § 52 ods. 4 daňového poriadku, zoznamy dĺžníkov  podľa odseku 2 zverejní obec v prvom polroku bežného roka (január 2021) na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli, v Kovarskom mesačníku alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií. 

 Ing. Andrej Čopík

starosta obce KOVARCE